شبکه سازی های اقتصادی

با توجه به ارتباطات گسترده شرکای راهبردی لانچ ایت منجمله مرکز توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای اسلامی و انجمن بین المللی کارگزاران تجاری با بخش های صنعتی و اقتصادی داخلی و بین المللی، امکان ارتباط هدفمند مجموعه های تحت پوشش لانچ ایت با شبکه های اقتصادی مذکور فراهم گردیده است.

خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از:

  • تنظیم مذاکرات تجاری با هدف تعریف همکاری های مشترک
  • حضور در نشست های تجاری برگزار شده در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی
  • ارائه راهکارهای ویژه جهت ارتباط موثر با واحدهای صنعتی و اقتصادی مورد نظر
  • ارائه خدمات مشاوره در حوزه برندسازی و توسعه بازار