هم افزایی های راهبردی

بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده سازمان های دولتی، بنگاه های صنعتی و اقتصادی در کنار ظرفیت های بالقوه حوزه های فناوری، از جمله موضوعاتی است که در صورت ایجاد شناخت و تعریف همکاری های مشترک فی مابین این مجموعه ها، باعث جلوگیری از اتلاف منابع و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری های انجام پذیرفته در سطح کشور می گردد.ایجاد زنجیره اتصال میان فعالان اقتصادی و فناوری داخلی و خارجی با موضوعات و اهداف مشترک از جمله خدمات ویژه لانچ ایت بوده که ماحصل آن تبادل دانش فنی و تعریف همکاری های اقتصادی مشترک خواهد بود. متقاضیان استفاده از ظرفیت های موجود می توانند با تبیین خدمات و یا امکانات مورد نیاز خود از مشاوره های لانچ ایت در این بخش بهره مند گردند.